Thông tin

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Bạn có thể không vi phạm bản quyền, hiệu khác độc quyền cung cấp thông tin quyền của bất kỳ bữa tiệc. Chúng tôi có thể theo ý của chúng tôi loại bỏ bất kỳ nội Dung, Người Gửi hay thứ Ba Bên nội Dung chúng tôi có lý do để tin rằng có bất kỳ của trí tuệ của những người khác và có thể chấm dứt sử dụng trang Web nếu bạn liên tục gửi bất kỳ nội Dung như vậy.

Lặp lại vi phạm Mật Như là một phần của chúng tôi lặp lại vi phạm chính sách nào, bất cứ dùng cho người có người Dùng hoặc thứ Ba Bên nội Dung chúng tôi nhận được ba đức tin tốt và hiệu quả khiếu nại trong vòng sáu tháng, sẽ bị cấm sử dụng các trang Web.

ERROR:0:

1. Một chữ ký điện tử hay của một người được ủy quyền hành động trên danh nghĩa của chủ sở hữu một quyền đã bị xâm phạm;
2. Xác của các bản quyền làm việc tuyên bố có bị vi phạm hay, nếu có nhiều tác phẩm một trang trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo một danh sách liệt kê những hoạt động ở trang Web;
3. Nhận dạng của những tài liệu đó được tuyên bố là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và đó là để được loại bỏ hoặc truy cập vào đó là để bị vô hiệu, và đầy đủ thông tin cho phép hdvideosporn.net để xác định vị trí các tài liệu;
4. Thông tin đầy đủ cho phép trang web liên hệ với bên khiếu, bao gồm một tên, địa chỉ, số điện thoại, và nếu có một địa chỉ email ở đó có thể được dùng để liên lạc với;
5. Một tuyên bố rằng những phàn nàn có một tin rằng việc sử dụng các tài liệu trong những cách thức phàn nàn là không được phép của các chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp, và
6. Một tuyên bố rằng những thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt của khai man mà phàn nàn bữa tiệc được phép hành động trên danh nghĩa của chủ sở hữu một quyền đã bị xâm phạm.

Tất cả các khiếu nại của vi phạm bản quyền trên hoặc liên quan đến trang Web này nên được chuyển giao cho hdvideosporn.net�s định bản quyền, ở địa chỉ sau: