18 2257 Lưu Giữ Hồ Sơ Yêu Cầu Phù Hợp Tuyên Bố

Phù hợp với liên Bang nhãn và hồ sơ giữ luật pháp Hoa Kỳ Mã Đề 18, Phần 2257, tất cả các mẫu và những người khác xuất hiện trong bất kỳ tả hình ảnh của hành khiêu dâm xuất hiện hay không có trong trang web này đã qua mười tám năm tại thời điểm của sự sáng tạo của miêu tả như vậy. Tất cả nội dung và ảnh đang ở trong hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hoa Kỳ Mã Đề 18, Phần 2257 và liên quan đến các quy định. Tất cả các hình ảnh khác miêu tả hiển thị trên trang Web này được miễn thuế từ việc cung cấp 18 phần 2257 và 28 C. F. R. 75 vì nói họ không miêu tả tiến hành như cụ thể liệt kê trong 18 U. S. C phần 2256 (2) (Một) qua (D), nhưng chỉ đơn thuần là miêu tả không tình dục rõ ràng khoả thân, hoặc là miêu tả của mô phỏng hành vi tình dục hay là nếu không được miễn bởi vì thị miêu tả được tạo ra trước khi ngày 3 tháng bảy, năm 1995. Chủ sở hữu và điều hành của trang Web này không phải là nhà sản xuất chính (, theo định nghĩa trong 18 Phần 2257) của bất cứ hình dung chứa trong những trang Web. Cho bất kỳ hoặc vấn đề gửi một email.

Tất cả các hình ảnh đang được thực hiện/sản xuất từ những nội dung mà là hoàn toàn phù hợp với 18 Hoa C 2257 luật. Tất cả các hình ảnh đang được lấy từ trực tuyến họ liên kết đến. Nếu có ai hỏi tính hợp pháp của các hình hiển thị, họ có thể tìm thấy tất cả các hồ sơ ở danh sách sau 18 Hoa C 2257 báo cáo. Danh sách này là chưa hoàn thành, nhưng sẽ sớm được cập nhật.